CSS动画关键帧计算

我正在制作一个css文字滑块动画。它原本有5个项目,但我删除了一个,所以现在有4个。

我在关键帧计算上遇到了问题。当最后一个项目滑出和第一个项目再次滑回时,会有一点暂停。有5个项目的时候一切都很正常,但是去掉一个项目后,影响了时间。

HTML:

<div class="content-slider">
 <div class="slider">
  <div class="mask">
   <ul>
    <li class="anim1">
     <div class="quote"> Service to 200+ countries</div>
    </li>
    <li class="anim2">
     <div class="quote">Same day delivery services</div>
    </li>
    <li class="anim3">
     <div class="quote">Easy booking tools.</div>
    </li>
    <li class="anim4">
     <div class="quote">Rated great.</div>
    </li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</div> 

CSS:

html,
body {
 font-family: 'Droid Serif', serif;
}

h1 {
 font-size: 60px;
 text-align: center;
}

.content-slider {
 width: 100%;
 height: 360px;
}

.slider {
 height: 320px;
 width: 680px;
 margin: 40px auto 0;
 overflow: visible;
 position: relative;
}

.mask {
 overflow: hidden;
 height: 320px;
}

.slider ul {
 margin: 0;
 padding: 0;
 position: relative;
}

.slider li {
 width: 680px;
 height: 320px;
 position: absolute;
 right: -325px;
 list-style: none;
}

.slider .quote {
 font-size: 40px;
 font-style: italic;
 text-align:center;
}

.slider li.anim1 {
 animation: cycle 12s linear infinite;
}

.slider li.anim2 {
 animation: cycle2 12s linear infinite;
}

.slider li.anim3 {
 animation: cycle3 12s linear infinite;
}

.slider li.anim4 {
 animation: cycle4 12s linear infinite;
}

@keyframes cycle {
 0% {
  right: 0px;
 }
 4% {
  right: 0px;
 }
 16% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
  z-index: 0;
 }
 20% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: 0;
 }
 21% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 50% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 92% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: 0;
 }
 96% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 100% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
}

@keyframes cycle2 {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 16% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 20% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 24% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 36% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
  z-index: 0;
 }
 40% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: 0;
 }
 41% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 100% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
}

@keyframes cycle3 {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 36% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 40% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 44% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 56% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
  z-index: 0;
 }
 60% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: 0;
 }
 61% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 100% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
}

@keyframes cycle4 {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 56% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 60% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 64% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 76% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
  z-index: -1;
 }
 80% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 81% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 100% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
}

这是最后一个 cycle4 的动画,我试着调整了一下,但我无法像以前那样实现从最后一个到第一个的平滑过渡。

下面是一个代码本的例子

解决方案:

如果你想让你的动画保持12s长,那么你需要意识到,有4个项目,每个项目有3s的动画时间,每1s的动画时间是总动画时间的8.33333%。

如果你难以将这种事情可视化,我建议你建立一个电子表格或其他东西来进行计算。

calculation

你可以很容易地看到关键帧的百分比 因为你改变了参数,比如动画长度和插入时间。总之,这是一个片段。

html,
body {
 font-family: 'Droid Serif', serif;
}

h1 {
 font-size: 60px;
 text-align: center;
}

.content-slider {
 width: 100%;
 height: 360px;
}

.slider {
 height: 320px;
 width: 680px;
 margin: 40px auto 0;
 overflow: visible;
 position: relative;
}

.mask {
 overflow: hidden;
 height: 320px;
}

.slider ul {
 margin: 0;
 padding: 0;
 position: relative;
}

.slider li {
 width: 680px;
 height: 320px;
 position: absolute;
 right: -325px;
 list-style: none;
}

.slider .quote {
 font-size: 40px;
 font-style: italic;
 text-align: center;
}

.slider li.anim1 {
 animation: cycle 12s linear infinite;
}

.slider li.anim2 {
 animation: cycle2 12s linear infinite;
}

.slider li.anim3 {
 animation: cycle3 12s linear infinite;
}

.slider li.anim4 {
 animation: cycle4 12s linear infinite;
}

@keyframes cycle {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 4.2% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
  z-index: 0;
 }
 20.8% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 25% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 100% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
}

@keyframes cycle2 {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 25% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 29.2% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 45.8% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 50% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 100% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
}

@keyframes cycle3 {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 50% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 54.2% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 70.8% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 75% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
 100% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
}

@keyframes cycle4 {
 0% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 74.99% {
  right: -325px;
  opacity: 0;
 }
 79.2% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 95.8% {
  right: 0px;
  opacity: 1;
 }
 100% {
  right: 325px;
  opacity: 0;
  z-index: -1;
 }
}
<div class="content-slider">
 <div class="slider">
  <div class="mask">
   <ul>

    <li class="anim1">
     <div class="quote"> Service to 200+ countries</div>
    </li>
    <li class="anim2">
     <div class="quote">Same day delivery services</div>
    </li>
    <li class="anim3">
     <div class="quote">Easy booking tools.</div>
    </li>
    <li class="anim4">
     <div class="quote">Rated great.</div>
    </li>


   </ul>
  </div>
 </div>
</div>

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
未分类

在python中分割文件 - 更快的方式

2022-9-13 15:57:35

未分类

使用jQuery $(this)与ES6箭头函数(词法this绑定)

2022-9-13 15:57:37

0 条回复 A文章作者 M管理员
  暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索